Maloobchodní podmínky

Právní vztahy Prodávajícího s Spotřebitelem výslovně neupravené těmito MOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

Upozornění !!!
Přímý nákup v e-shopu není pro podnikatele. Není možné vyplnit firemní údaje. Pro případný nákup nás kontaktujte.

Maloobchodní podmínky ke stažení zde

 

 1. Za”Prodávajícího” se v těchto Maloobchodních podmínkách považuje majitel internetového obchodu

RADESIT, s.r.o.
M.Benku 2341/9
955 03 Topoľčany
Slovensko
IČO: 36564583
IČ DPH: SK2021898857
Telefonní a mailový kontakt naleznete na stránce dolu

 

 1. Za ”Spotřebitele” se v těchto Maloobchodních podmínkách považuje fyzická osoba nepodnikatel, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 1. Předmět kupní smlouvy je
  Zboží zveřejněné na webovém sídle prodávajícího.

 

 1. Bezpečnostní upozornění související s nákupem.
  Zboží nabízené prodávajícím jsou náhradní díly do domácích spotrebičů1) elektrické nebo elektronické nebo mechanické zařízení určené pro servis těchto spotřebičů, jejichž používání a montáž vyžaduje odborné znalosti. K žádnému zboží není přibalen návod k montáži 2). Spotřebitel bere na vědomí, že veškeré nabízené zboží zveřejněné na webovém sídle prodávajícího nakupuje dle vlastního výběru a jeho montáž by měla provést osoba ze zákona odborně způsobilá. Veškeré informace o vhodnosti dílů do jednotlivých spotřebičů ze strany prodávajícího nejsou závazné.

 

 1. Dodání předmětu kupní smlouvy
  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že spotřebiteli odevzdá věc, která je předmětem kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a spotřebitel se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Spotřebitel se stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Zboží je dodáno způsobem dle odst.5 písm. c) Prodávající předá kupujícímu předmět smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
  Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovém sídle. Spotřebitel má možnost před uzavřením kupní smlouvy seznámit se s dostupností zboží, jeho hlavními vlastnostmi, cenou a všemi poplatky které jsou zveřejněny v odstavci 6. písm. a).
  Po odeslání objednávky dostane na svou e-mailovou adresu, kterou uzadal při vyplňování objednávky informaci o přijetí objednávky. Je to automaticky vygenerovaná informace, která potvrzuje jen přijetí objednávky. Kupní smlouva vzniká až po prověření skladové dostupnosti zboží a telefonickém nebo
  e-mailovém potvrzení ze strany prodávajícího, že objednávka bude vyřízena. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto MOP jsou k dispozici na webovém sídle prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce spotřebitelům.

 

 1. Ceny, platební a dodací podmínky
  a)
  Zveřejněné ceny jsou konečné,včetně DPH, všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká poplatků za přepravu, které jsou zobrazeny až vrámci nákupního košíku, v závěrečné fázi vyplňování objednávky a jejich výše se odvíjí od hmotnosti nebo rozměrů zásilky. Na daňovém dokladu jsou ceny uvedeny v eurech. Kupující za zboží zaplatí v Kč cenu uvedenou v e-shopu. V případě objednání zboží, jehož povahové vlastnosti vyžadují speciální zabalení nebo speciální manipulaci při přepravě, může být k ceně zboží připočítán poplatek o jehož výši bude spotřebitel dodatečně informován. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHEapod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu pokud spotřebitel neuvedl v objednávce všechny potřebné údaje a informace o které byl požádán při vyplňování objednávky.

  b)
  Veškeré zboží je zasíláno na dobírku. Spotřebitel zaplatí za zásilku přepravci při doručení v hotovosti. Případné poškození obsahu zásilky při přepravě oznamte ihned po doručení.

  c)
  V případě doručení srozumitelné a kompletní objednávky prodávající informuje spotřebitele termínu odeslání zásilky. Prodávající zajišťuje přepravu zásilky pomocí přepravní společnosti dle nabídky, ktará se zobrazí v košíku. Zásilky se expedují průběžně dle kapacitních možností. Datum možného odeslání zásilky je uveden u produktu. Předáním zásilky přepravci ztrácí prodávající možnost ovlivňovat čas přepravy a způsob doručení. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zpožděným doručením zásilky. V případě, že dojde při přepravě zásilky k události, kterou nelze předvídat a pokud tato událost znemožní doručení zásilky v dohodnutém termínu je se spotřebitelem dohodnutý nový termín doručení.

 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
  a)
  zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední

  b)
  dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

  c)
  zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 3. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen “oznámení o odstoupení od smlouvy”). Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy který mu předal prodávající.
  Formulář si můžete stáhnout zde.

  Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude snášet sám.

 4. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas, spotřebitel je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

 5. Pokud se má na základě smlouvy o službách začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud spotřebitel o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá, spotřebitel udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

  12.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je
  a)
  poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

  b)
  prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c)
  prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele

  d)
  prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

  e)
  prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen

  f)
  prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím

  g)
  prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí napohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

  h)
  provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je
  prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

  i)
  prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovo obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

  j)
  prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

  k)
  poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě

  l)
  poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy

  13. Spotřebitel je povinen
  nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

  14. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy.
  Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

  15. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku
  Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně,včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se chyba týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

  16. Bezpečnost a ochrana informací
  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a podobně s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména naprávu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektově údajů. Veškeré osobní údaje, které spotřebitel dobrovolně poskytne prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akci prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnostia platební morálky spotřebitele jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky. Spotřebitel dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu spotřebitele s tímto zpracováním, zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “Cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu”cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  17. Řešení sporů
  Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu písemně, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, stížnost nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle§3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12Zákona 391/2015 CFU
  Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

  Orgán vykonávající dozor je
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9. P.O.Box 49/A
  950 50 Nitra
  Slovensko 

 

1) pokud není v popisu produktu uvedena vhodnost pro průmyslové použití

2)pokud není v popisu produktu uvedeno, že takový návod je přiložen