Poučení dotčené osoby

1. Jak dotčená osoba, máte právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
 
a) ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému; při vydání rozhodnutí podle bodu 2) v tomto odstavci, jste oprávněn se seznámit s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 
b) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal vaše osobní údaje pro zpracování,
 
c) ve všeobecně srozumitelné formě odpis (seznam) vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 
d) opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 
e) likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,
 
f) likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona;
 
g) potvrzení, zda jsou nebo nejsou o vás osobní údaje zpracovávané, h) blokování vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.
 
1.1 Likvidaci osobních údajů (Článek 17, 3 / b GDPR) nelze použít při zpracovávání osobních údajů, jejichž zpracování podmiňuje plnění zákonné povinnosti provozovatele (§ 35 zákona č. 431/2002 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 74 až 76 zákona č. 222/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty – povinnost archivovat účetní doklady 10 let).
 
 
 
2. Jak dotčená osoba, máte právo na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro vás právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování vašich osobních údajů. Máte právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel budete informováni ve lhůtě 30 dní;
 
3. Můžete podat oznámení úřadu na ochranu osobních údajů při podezření, že vaše osobní údaje neoprávněně zpracovávají;
 
4. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce;
 
5. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
 
6. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat
 
a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 
b) využívání osobních údajů (tj titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa dotyčné osoby) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 
c) poskytování osobních údajů (tj titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa dotyčné osoby) pro účely přímého marketingu.